МЕТОДИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІД ЧАС САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Автор(и)

  • В. П. Свиридюк Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.35.2021.251143

Ключові слова:

формування міжкультурної комунікативної компетентності, студенти-магістранти, освітній процес, самостійна робота

Анотація

У статті здійснюється огляд наукових праць, присвячених підготовці майбутніх викладачів
німецької мови до міжкультурної комунікативної комунікації під час самостійної роботи. Аналізуються праці
лінгводидактів, а також їхній науковий внесок у розвиток і становлення міжкультурної комунікативної
компететності майбутніх викладачів іноземних мов. Представлено публікації, які розкривають специфіку
навчання студентів-магістрантів у процесі самостійної роботи. Розглянуто навчально-методичне
забезпечення освітнього процесу студентів-магістрантів філологічного напрямку. Зазначено актуальність
розроблення наукового підходу до виокремлення специфіки підготовки майбутніх викладачів німецької
мови під час самостійної роботи

Посилання

Баранова, Ю. В. (2019). Формування у вчителів іноземних мов готовності до науково-дослідної

роботи (Кандидатська дисертація). Національний педагогічний університет імені

М.П. Драгоманова, Київ, Україна.

Бегека, Д. А. (2015). Підготовка майбутніх магістрів іноземної філології до формування фахової

комунікативної компетентності студентів педагогічного університету (Автореферат

кандидатської дисертації). Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова,

Київ, Україна.

Безвін, Ю. Г. (2017). Формування соціокультурної компетентності у майбутніх викладачів

англійської мови засобами проектної діяльності (Кандидатська дисертація). Київський

національний лінгвістичний університет, Київ, Україна.

Биконя, О. П. (2017). Теоретико-методичні засади самостійної позааудиторної роботи

з англійської мови студентів економічних спеціальностей (Докторська дисертація). Київський

національний лінгвістичний університет, Київ, Україна.

Бігич, О. Б. (2018). Посібник для самостійної роботи студентів магістратури з вибіркових

дисциплін “Сучасні технології навчання іноземних мов і культур” і “Інноваційні підходи

до навчання іноземних мов і культур”. Київ: Видавничий центр КНЛУ.

Бориско, Н. Ф. (1999). Концепция учебно-методического комплекса для практической языковой

подготовки учителей немецкого языка (на материале интенсивного обучения) [монография].

Киев: Издательский Центр КНЛУ.

Бурак, М. І. (2019). Взаємопов'язане формування у майбутніх викладачів англійської мови

професійно орієнтованої компетентності в говорінні та інформаційно комунікаційної

компетентності (Кандидатська дисертація). Тернопільський національний педагогічний

університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, Україна.

Гришкова, Р. О. (2015). Методика навчання англійської мови за професійним спрямуванням

студентів нефілологічних спеціальностей. Миколаїв: Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили.

Державна національна програма “Освіта” /Україна ХХІ століття (1994). Київ: Райдуга.

Дмітренко, Н. Є. (2021). Методична система автономного навчання професійно орієнтованого

англомовного спілкування майбутніх учителів математики (Докторська дисертація).

Київський національний лінгвістичний університет, Київ, Україна.

Задорожна, І. П. (2012). Теоретико-методичні засади організації самостійної роботи майбутніх

учителів з оволодіння англомовною комунікативною компетенцією (Докторська дисертація).

Київський національний лінгвістичний університет, Київ.

Зєня, Л. Я. (2013). Система методичної підготовки майбутніх учителів до навчання іноземних

мов учнів профільної школи (Докторська дисертація). Київський національний лінгвістичний

університет, Київ, Україна.

Князян, М.О. (2007). Система формування самостійно-дослідницької діяльності майбутніх

учителів іноземних мов у процесі ступеневої підготовки (Автореферат докторської дисертації).

Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, Одеса,

Україна.

Колодько, Т. М. (2005). Формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземних

мов у вищих педагогічних навчальних закладах (Автореферат кандидатської дисертації).

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Київ, Україна.

Майєр, Н. В. (2016). Теоретико-методичні засади формування методичної компетентності

у майбутніх викладачів французької мови (Автореферат докторської дисертації). Київський

національний лінгвістичний університет, Київ, Україна.

Майєр, Н. В., Устименко, О. М. (2018). Практикум з методики використання сучасних засобів,

методів і технологій навчання іноземних мов і культур. Київ: Ліра-К.

Ніколаєва, С. Ю., Бориско, Н. Ф., Майєр, Н. В. (2019). Методика навчання іноземних мов

і культур в європейському контексті у закладах вищої освіти. Київ: Видавничий центр

КНЛУ.

Ніколаєва, С. Ю. (2019). Методи та організація сучасних досліджень з методики навчання

іноземних мов і культур. Київ: Видавничий центр КНЛУ.

Ніколаєва, С. Ю. (2020). Історія методики навчання іноземних мов. Київ: Видавничий центр

КНЛУ.

Радул, С. Г. (2014). Формування міжкультурної компетентності майбутнього вчителя

іноземної мови у процесі професійної підготовки (Автореферат кандидатської дисертації).

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань, України.

Тарнопольський, О. Б., Кабанова М. Р. (2020). Методика викладання іноземних мов та

їх аспектів у вищій школі. Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля.

Фодор, К. Й. (2021). Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів

іноземних мов на засадах міждисциплінарного підходу (Автореферат кандидатської

дисертації). Мукачівський державний університет, Мукачево, Україна.

Шевкопляс, Л. В. (2017). Формування англомовної компетенції в аудіюванні майбутніх

учителів у процесі самостійної роботи (Кандидатська дисертація). Київський національний

лінгвістичний університет, Київ, Україна.

Черниш, В. В. (2015). Теоретико-методичні засади формування у майбутніх учителів

професійно орієнтованої англомовної компетенції в говорінні (Докторська дисертація).

Київський національний лінгвістичний університет, Київ, Україна.

Яблонська, Т. М. (2019). Методичні рекомендації з навчальної дисципліни “Основи наукової

комунікації іноземною мовою” щодо організації самостійної роботи магістрів соціальногуманітарного факультету. Одеса: Університет Ушинського.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-09 — Оновлено 2022-01-13

Версії

Номер

Розділ

Навчання іноземних мов у закладах вищої освіти