КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ЛЕКСИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ КОНТРОЛЮ СФОРМОВАНОСТІ АНГЛІЙСЬКОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.35.2021.251152

Ключові слова:

англійськомовна лексична компетентність, критерії відбору, термінологічні лексичні одиниці, бакалавр по прикладной механике

Анотація

У статті розглянуто критерії відбору лексичного матеріалу для контролю сформованості
англійськомовної лексичної компетентності майбутніх бакалаврів з прикладної механіки. Проаналізовано
сучасні дослідження щодо відбору лексичного матеріалу. Одиницею його відбору визначено термінологічну
лексичну одиницю. З’ясовано критерії відбору фахових текстів, що слугували джерелом відбору лексики,
та висвітлено критерії відбору термінологічних лексичних одиниць для укладання словникового мінімуму
майбутніх фахівців. Здійснено аналіз відібраної термінологічної лексики та її класифікацію за видами
і структурою.

Посилання

Азимов, Э. Г., & Щукин, А. Н. (2009). Новый словарь методических терминов и понятий

(теория и практика обучения языкам). Москва: Издательство ИКАР.

Бакаєва, Г. Є., Борисенко, О. А., Зуєнок, І. І., Іваніщева, В. О., Клименко, Л. Й., Козимирська, Т. І.

… Ходцева, А. О. (Уклад.). (2005). Програма з англійської мови для професійного спілкування.

Київ, Україна: Ленвіт.

Бірецька, Л. С. (2015). Формування англійськомовної лексичної компетентності майбутніх

лікарів у професійно орієнтованому читанні (Кандидатська дисертація). Київський

національний лінгвістичний університет, Київ, Україна.

Бориско, Н. Ф. (2000). Теоретические основы создания методических комплексов для языковой

межкультурной подготовки учителей иностранного языка (на материале интенсивного

обучения немецкому языку) (Докторская диссертация). Киевский государственный

лингвистический университет, Киев, Украина.

Іванов, В. О., Павленко, І. В. & Косова, Т. М. (2015). Професійна технічна термінологія

у галузі машинобудування. Харків, Україна: НТМТ.

Карабан, В.І. (2001). Переклад англійської наукової і технічної літератури. Вінниця, Україна:

Нова книга

Робоча програма кредитного модуля Практичний курс іноземної мови для професійного

спілкування І підготовки бакалаврів спеціальності 131 Прикладна механіка, 133 Галузеве

машинобудування (2020). Національний технічний університет України “Київський

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”. Київ: Україна.

Саенко, Н. С. (1998). Тестовый контроль уровня сформированности лексического навыка

чтения у студентов I этапа неязыкового вуза (на материале английского языка)

(Докторская диссертация). Национальный технический университет Украины "Киевский

политехнический институт", Киев, Украина.

Семенчук, Ю. О. (2007). Формування англійськомовної лексичної компетенції у студентів

економічних спеціальностей засобами інтерактивного навчання (Кандидатська дисертація).

Київський національний лінгвістичний університет, Київ, Україна.

Смоліна, С. В. (2010). Методика формування іншомовної лексичної компетенції. Іноземні

мови, 4, 16-23.

Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 13 – Механічна

інженерія, спеціальність 131 – Прикладна механіка. (2019). Взято з https://mon.gov.ua/

storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/131-prikladnamekhanika-bakalavr.pdf

Тарнопольський, О.Б. & Кабанова, М.Р. (2019). Методика викладання іноземних мов та їх

аспектів у вищій школі. Дніпро, Україна: Університет імені Альфреда Нобеля

Hutchinson, T. & Waters, A. (1987). English for Specific Purposes: A learner-centered approach.

Cambridge: Cambridge University Press.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-09 — Оновлено 2022-01-13

Версії

Номер

Розділ

Навчання іноземних мов у закладах вищої освіти