Дидактичні закономірності, принципи та методи підготовки майбутніх учителів початкових класів до педагогічної діяльності

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.38.2023.284416

Ключові слова:

психологічна компетентність, педагогічна компетентність, предметна компетентність, дидактичні закономірності, принципи, методи, підготовка, майбутні вчителі початкових класів

Анотація

Визначено теоретичну та практичну сутність підготовки майбутніх учителів початкової школи до їхньої професійної діяльності. Названо складові професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів, якими є психологічна компетентність, педагогічна компетентність, що складається з виховної й освітньої, тобто дидактичної компетентності, та предметна компетентність. Уточнено визначення названих компетентностей. Детально розглянуто одну складову педагогічної компетентності, а саме, дидактичну компетентність, яка містить знання закономірностей організації процесу навчання молодших школярів, принципів його проведення та методів реалізації цих принципів. Дидактична закономірність проявляється в можливості: 1) набуття молодшими школярами знань і вмінь з будь-якого навчального предмету лише за умови вирішення протиріч між тим, що вони вже знають, і тим, що вони мають опанувати для свого подальшого системного розвитку; 2) засвоєння матеріалу з будь-якого навчального предмету лише за умови його свідомого, креативного повторення, яке забезпечує: набуття знань, перехід знань у репродуктивні, продуктивні й рефлексивні вміння; 3) вивчення лише важливої для сьогодення інформації сучасними засобами її викладання, що досягається на основі заперечення неактуальних знань, вибору з минулого лише актуальних знань та їх синтезу з новітніми як за їхнім змістом, так і формою їх подання; 4) лише цілісного сприйняття оточуючої дійсності за рахунок інтегрованого навчання запрограмованих
предметів та прикладного застосування отриманих знань. Принципами організації процесу навчання молодших школярів є комп’ютерна презентація й активізація виучуваного матеріалу; ігрова взаємодія учнів у процесі обміну отриманої на уроках інформації; вирішення завдань
практичного застосування знань у повсякденному оточуючому середовищі. Методами реалізації зазначених принципів є функціонально-діяльнісний, ігровий, вербальний, візуально-наочний, мультимедійний методи.

Посилання

Березюк, О. С., & Власенко, О. М. (2017). Дидактика: теорія і практика. Видавництво ЖДУ ім. І. Франка.

Богуш, А. М., & Гавриш, Н. В. (2007). Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови. Вища школа.

Гладуш, В. А., & Лисенко, Г. І. (2014). Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія. Акцент ПП.

Гончаренко, С. У. (2011). Український педагогічний енциклопедичний словник. Волинські обереги.

Горохівська, Т. М. (2019). Професіоналізм і професійно-педагогічна компетентність викладача: проблема співвідношення понять. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи, 70, 72–76.

Граматик, Н. (2019). Предметна компетентність майбутнього бакалавра природничих наук. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 5.

https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedvisnyk/article/view/337/337.

Гриньов, В. Й. (2003). Формування дидактичної культури майбутнього вчителя: теорія і методика професійної освіти [Кандидатська дисертація, Харьківський

державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Харків, Україна].

Демченко, С. О. (2005). Розвиток професійно-педагогічної компетентності викладачів спеціальних дисциплін вищих технічних закладів освіти [Кандидатська

дисертація, Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка, Кіровоград, Україна].

Єрмаков, Т. І. (2002). Індивідуальне розуміння концепту “Я” як ключова компетентність особистості в умовах сучасного інформаційного суспільства.

Наукові студії із соціальної та політичної психології, 6(9), 200–207.

Кочерга, О. (2013). Розвиток психологічної компетентності вчителя початкової школи. Рідна школа, 11, 52–57.

Курлянд, З. Н., Хмелюк, Р. І., & Семенова, А. В. (2007). Педагогіка вищої школи (3-є вид., перероб. і доп.). Знання.

Максимюк, С. П. (2005). Педагогіка. Кондор.

Мартинова, Р. Ю. (2012). Методологические основы презентации как вида речевой деятельности [монографія]. Лерадрук.

Мартинова, Р. Ю. (2020). Моделирование звеньев организационного и содержательного блоков процесса обучения образовательным дисциплинам.

Science and Education, 3, 155–163.

Мартинова, Р. Ю., & Боднар, С. В. (2021). Принципи педагогічного моделювання. Український педагогічний журнал, 2, 51–61.

Овчарук, О. (Ред.). (2013). Компетентнісний підхід у сучасній українській освіті: світовий досвід та українські перспективи. К.І.С.

Орбан-Лембрик, Л. Е. (2003). Комунікативний простір міжособистісних відносин.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державного стандарту початкової освіти” № 87 від 21 лютого 2018 р.

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartupochatkovoyi-osviti.

Розпорядження Кабінету Міністрів від 14 грудня 2016 р. № 988-р “Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної

середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року”.

https://www.kmu.gov.ua/npas/249613934.

Савченко, О. Я., Бібік, Н. М., & Мартиненко, В. О. (2016). Концепція початкової освіти. Початкова школа, 6, 1–4.

Савченко, О. Я. (2018). Початкова освіта в контексті ідей нової української школи і учнів. Директор школи, ліцею, гімназії, 3, 26–32.

Тарнопольський, О. Б., & Кабанова, М. Р. (2019). Методика викладання іноземних мов та їх аспектів у вищій школі. Університет імені Альфреда Нобеля.

Теличко, Н. В. (2014). Професійна компетентність як базова основа педагогічної майстерності вчителя початкових класів. Гуманітарні студії: педагогіка,

психологія, філософія, 199(1), 376–383.

Туркот, Т. І., & Коновал, О. А. (2013). Педагогіка та психологія вищої школи. Олді-плюс.

Чорноус, В. П. (2020). Сутність поняття “професійно-педагогічна компетентність” майбутнього вчителя початкової школи. Наукові записки Міжнародного

гуманітарного університету, 33, 179–182.

Шапар, В. Б. (2007). Сучасний тлумачний психологічний словник. Прапор.

Шехавцова, С. (2014). Структура педагогічної діяльності в професійній підготовці студентів університету. Науковий вісник Ужгородського національного

університету. Серія “Педагогіка соціальна робота”, 34, 213–216.

Яцик, Т. О., & Степанюк, В. В. (2022). Словник коротких термінів з педагогіки.

ФОП Мажула Ю.М.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-21

Номер

Розділ

Учитель початкової школи