Сучасні технології та засоби навчання французькомовного письма студентів мовних спеціальностей

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.38.2023.284427

Ключові слова:

французька мова, технологія використання зорових опор, візуальні засоби навчання, іншомовна компетентність у письмі, гумористичний малюнок, рекламна афіша

Анотація

Постановка проблеми. Формування іншомовної компетентності в письмі у студентів мовних спеціальностей є однією з ключових у навчанні іноземних мов і культур, зокрема французької мови і культури. Актуальною є проблема оновлення складових системи навчання іноземних мов і
культур у закладах вищої освіти, до яких відносяться освітні технології та засоби навчання. Мета статті – дослідити використання сучасних технологій і засобів навчання у процесі формування французькомовної компетентності в письмі у студентів мовних спеціальностей. Методи. Аналітичний огляд сучасних освітніх технологій із залученням візуальних засобів навчання в освітній процес. Результати дослідження. В контексті комунікативного підходу до навчання французької мови і культури нашу увагу привертає сучасна освітня технологія використання зорових опор, яка передбачає їх залучення до процесу навчання. Перевага цієї технології для навчання французькомовного письма полягає в можливості інтегрованого формування компетентності в письмі й інших мовленнєвих компетентностей. Разом з цим, такі автентичні зорові опори як гумористичний малюнок і рекламна афіша представляють цінний лінгвосоціокультурний матеріал, сприяючи також інтегрованому
навчанню студентів іноземної мови й культури. Запропоновано три етапи формування мовленнєвої компетентності в письмі з опертям на візуальні засоби: 1) рецептивний (Découverte), 2) рецептивно-репродуктивний (Systématisation) і 3) продуктивний (Production écrite). Вправи та завдання першого етапу спрямовані на детальне розуміння зорового засобу навчання на лінгвістичному, іконічному й символічному рівнях. Вправи другого етапу передбачають розвиток граматичних або лексичних навичок письма. На третьому етапі пропонуються мовленнєві завдання в продукуванні власного письмового висловлювання. Пропонована методика проілюстрована конкретними прикладами з опертям на гумористичні малюнки й рекламні афіші. Висновки. Пропонована методика спирається на основні дидактичні й методичні принципи навчання та сприяє ефективному формуванню у студентів французькомовної мовленнєвої компетентності в письмі. Перспективою наступних наукових розвідок буде дослідження інших освітніх технологій і засобів навчання французької мови й культури.

Посилання

Бігич, О. Б., Бориско, Н. Ф., Борецька, Г. Е., Гапонова, С. В., Майєр, Н. В.,

Ніколаєва, С. Ю., Олійник, Т. О., Писанко, М. Л., Сажко, Л. А., Скляренко, Н. К.,

Смоліна, С. В., Устименко, О. М., Хоменко, Е. Г., Черниш, В. В., Шерстюк, О. М.,

& Шукліна, С. І. (2013). Методика навчання іноземних мов і культур: теорія та

практика. Ленвіт.

Бігич, О. Б., & Руснак, Д. А. (2023). Сучасні технології та засоби формування

іншомовної компетентності в письмі [колективна монографія]. Видавничий

центр КНЛУ.

Попович, М. М., Глех, О. В., Матвєєва, О. О., Мойсюк, В. А., Смірнова, М. Р. (Розроб.).

(2023). Силабус навчальної дисципліни “Основна іноземна мова (французька)”.

Чернівецький національний університет.

http://french.chnu.edu.ua/?page_id=1774

Руснак, Д. А. (Укл.). (2011). Методика викладання французької мови у вищій школі:

курс лекцій. Чернівецький національний університет.

Conseil de l’Europe. (2018). Cadre européen commun de référence pour les langues :

apprendre, enseigner, évaluer. Volume complémentaire avec de nouveaux descripteurs.

Conseil de l’Europe.

www.coe.int/lang-cecr.

Fenouillet, F., Déro, M., Lieury, A. (2021). 4. Les technologies éducatives. V A. Lieury

(Éd.), Psychologie pour l’enseignant (pp. 87–114). Dunod.

https://doi.org/10.3917/dunod.lieur.2021.02.0087

Hardy, M. (2005). La didactisation de documents authentiques pour l’enseignement des

langues de spécialité : pourquoi et comment ? Langues modernes, 1, 19–30.

Hedge, T. (1988). Writing. Oxford University Press.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-21

Номер

Розділ

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ Й КУЛЬТУРИ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ, ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ