Методика навчання німецької мови й культури: ретроспективний погляд на динаміку розвитку наукових досліджень (1991–2022 р.р.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.38.2023.284554

Ключові слова:

методика навчання німецької мови й культури, професійно орієнтована німецькомовна міжкультурна комунікативна компетентність, учитель німецької мови, перекладач, заклад загальної середньої освіти, заклад вищої освіти

Анотація

У статті представлено результати аналізу дисертаційних досліджень зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання: германські мови, захищених у спеціалізованій ученій раді Д 26.054.01 Київського національного лінгвістичного університету в період з 1991 року до сьогодення. Предметом розгляду слугували наукові дослідження, спрямовані на вдосконалення методики навчання німецькомовного міжкультурного спілкування у закладах загальної
середньої й вищої освіти. Розгляд наукових розвідок у методиці формування професійно орієнтованої німецькомовної міжкультурної комунікативної компетентності систематизовано в хронологічному порядку з огляду на майбутній фах і сферу застосування, що і становить її специфіку, а саме: німецькомовна підготовка майбутніх філологів і студентів нелінгвістичних спеціальностей. При аналізі наукових досліджень, орієнтованих на навчання німецької мови
майбутніх філологів у закладах вищої освіти, акцентовано особливості методики формування професійно орієнтованої німецькомовної міжкультурної комунікативної компетентності у майбутніх учителів і викладачів німецької мови та перекладачів. До специфічних ознак при проведенні аналізу наукових досліджень віднесено також статус німецької мови як освітньої компоненти в змісті іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців, а саме: вивчення
студентами німецької мови як першої чи як другої іноземної мови. В статті висвітлено в динаміці найважливіші наукові здобутки в методиці навчання німецької мови й культури майбутніх учителів: підвищення ефективності формування німецькомовної фонетичної, граматичної, лексичної компетентності, німецькомовної компетентності в читанні й у говорінні; формування німецькомовної міжкультурної комунікативної компетентності в позаурочний час, концепція
навчально-методичного комплексу для інтенсивного навчання міжкультурного спілкування майбутніх учителів німецької мови. Представлено також аналіз наукових здобутків у вдосконаленні німецькомовної підготовки майбутніх перекладачів: формування граматичних навичок говоріння німецькою мовою після англійської; соціокультурної компетентності у процесі вивчення німецької мови після англійської; навчання усного послідовного науково-технічного перекладу (німецька й українська мови).

Посилання

Анісімова, А. О. (2010). Формування граматичних навичок говоріння німецькою

мовою після англійської у майбутніх перекладачів (Кандидатська дисертація).

Київський національний лінгвістичний університет, Київ, Україна.

Бориско, Н. Ф. (2000). Теоретичні основи створення навчально-методичних

комплексів для мовної міжкультурної підготовки вчителів іноземних мов (на

матеріалі інтенсивного навчання німецької мови) (Автореферат докторської

дисертації). Київський національний лінгвістичний університет, Київ, Україна.

Бутева, В. Є. (2014). Формування стратегічної компетенції у студентів

електротехнічних спеціальностей у процесі навчання професійно орієнтованого

читання німецькою мовою (Автореферат кандидатської дисертації).

Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості,

Севастополь, Україна.

Володько, А. М. (2017). Методика навчання майбутніх перекладачів усного

послідовного науково-технічного перекладу (німецька та українська мови)

(Автореферат кандидатської дисертації). Київський політехнічний університет

імені І. Сікорського, Київ, Україна.

Голуб, І. Ю. (2010). Формування у майбутніх перекладачів соціокультурної

компетенції у процесі вивчення німецької мови після англійської (Автореферат

кандидатської дисертації). Київський національний лінгвістичний університет,

Київ, Україна.

Гутник, В. М. (2017). Формування фонетичної компетенції у майбутніх учителів

німецької мови у комунікативному вступному корективному курсі (Автореферат

кандидатської дисертації). Київський національний лінгвістичний університет,

Київ, Україна.

Дубко, І. В. (2012). Метод проектів у навчанні учнів основної школи письма німецькою

мовою після англійської (Автореферат кандидатської дисертації). Київський

національний лінгвістичний університет, Київ, Україна.

Жданова, Н. С. (2008). Зміст і структура навчально-методичного комплексу з

німецької мови для майбутніх менеджерів (Кандидатська дисертація). Київський

національний лінгвістичний університет, Київ, Україна.

Загородняя, Е. А. (1992). Методика профессионально-коммуникативного обучения

внеклассной работе по немецкому языку (языковой педагогический вуз)

(Автореферат кандидатской диссертации). Киевский государственный институт

иностранных языков, Киев, Украина.

Зєня, Л. Я. (2013). Система методичної підготовки майбутніх учителів до навчання

іноземних мов учнів профільної школи (Докторська дисертація). Східноукраїнський

національний університет імені Володимира Даля, Луганськ, Україна.

Кажан, Ю. М. (2012). Методика формування у майбутніх учителів рецептивної

лексичної компетенції у процесі навчання німецької мови на базі англійської

(Автореферат кандидатської дисертації). Київський національний лінгвістичний

університет, Київ, Україна.

Кіршова, О. В. (2008). Методика підготовки магістрантів створювати професійно

орієнтовані проекти на основі німецькомовних текстів (Кандидатська дисертація).

Київський національний лінгвістичний університет, Київ, Україна.

Кожедуб, Л. Г. (2010). Формування у майбутніх філологів німецькомовної компетенції

в читанні на основі інтерпретації художніх текстів (Кандидатська дисертація).

Київський національний лінгвістичний університет, Київ, Україна.

Корейба, І. В. (2010) Методика навчання професійного читання майбутніх учителів

німецької мови з використанням Інтернет-ресурсів (Автореферат кандидатської

дисертації). Київський національний лінгвістичний університет, Київ, Україна.

Красовская, Н. А. (1991). Обучение фонетическому аспекту общения на начальной

ступени интенсивного курса немецкого языка в языковом вузе (Автореферат

кандидатской диссертации). Киевский государственный институт иностранных

языков, Киев, Украина.

Маруневич, Б. М. (1995). Методика навчання лексико-граматичного аспекту

німецької мови як спеціальності в умовах штучного білінгвізму (мовний вуз,

початковий етап) (Автореферат кандидатської дисертації). Київський державний

лінгвістичний університет, Київ, Україна.

Паршикова, О. О. (2010). Теоретичні основи навчання іноземної мови учнів початкової

загальноосвітньої школи (Автореферат докторської дисертації). Київський

державний лінгвістичний університет, Київ, Україна.

Паустовська, М. В. (2010). Навчання майбутніх учителів німецької мови усного

монологічного висловлювання засобами театральної педагогіки (Автореферат

кандидатської дисертації). Київський державний лінгвістичний університет, Київ,

Україна.

Рамкова програма з німецької мови професійного спілкування для вищих навчальних

закладів України. (2014). Київ: Ленвіт.

Сажко, Л. А. (1990). Обучение устному иноязычному общению с применением ролевой

игры в пятом классе средней школы (на материале немецкого языка) (Автореферат

кандидатской диссертации). Киевский государственный педагогический институт

иностранных языков, Киев, Украина.

Скляренко, Н. В. (2014). Навчання майбутніх філологів говоріння на основі

художнього тексту (німецька мова після англійської) (Автореферат кандидатської

дисертації). Київський державний лінгвістичний університет, Київ, Україна.

Соломко, З. К. (2014). Формування німецькомовної лексичної компетенції майбутніх

юристів у процесі самостійної роботи з використанням інформаційних технологій

(Автореферат кандидатської дисертації). Київський державний лінгвістичний

університет, Київ, Україна.

Степащенко, С. М. (1993). Відбір словника-мінімуму для інтенсивного навчання

німецької мови на початковому етапі мовного педагогічного вузу (Автореферат

кандидатської дисертації). Київський державний педагогічний інститут іноземних

мов, Київ, Україна.

Тарнопольский, О. Б., Кожушко, С. П. (2004). Методика обучения английскому языку

для делового общения. Киев: Ленвит.

Форкун, Н. С. (1991). Обучение активной лексике немецкого языка как второго

иностранного с учетом ее методической типологии (начальный этап языкового

педвуза) (Автореферат кандидатской диссертации). Научно-исследовательский

институт педагогики Украины, Киев, Украина.

Черноватий, Л. М. (2013). Методика викладання перекладу як спеціальності

[підручник для студентів вищих закладів освіти за спеціальністю «Переклад»].

Вінниця: Нова Книга.

Юдіна, О. В. (2012). Методика навчання майбутніх менеджерів міжкультурного

спілкування німецькою мовою (Автореферат кандидатської дисертації).

Запорізький національний університет, Запоріжжя, Україна.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-21

Номер

Розділ

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ Й КУЛЬТУРИ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ, КОНТРОЛЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ