Формувальий контроль лексичної компетентності як складника міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх викладачів німецької мови

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.38.2023.284559

Ключові слова:

міжкультурна іншомовна комунікативна компетентність, лексична компетентність, об’єкти контролю, формувальний контроль, майбутні викладачі

Анотація

У статті розглядається формувальний контроль німецькомовної лексичної компетентності як вагомого складника міжкультурної комунікативної компетентності. Акцентовано взаємозв’язок об’єктів контролю із фаховими компетентностями освітньої програми спеціальності 014 Середня освіта, спеціалізації Німецька мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти. Проаналізовано фахові компетентності освітньої програми та виокремлено знання, навички й уміння як об’єкти контролю німецькомовної лексичної компетентності. Внаслідок аналізу фахових джерел щодо питань контролю / самоконтролю, оцінювання / самооцінювання в процесі формування іншомовних навичок і вмінь з’ясовано, що успішне оволодіння лексичним аспектом залежить від певних лінгвістичних стратегій, виражених через прийоми, методи, засоби і способи їх реалізації. Конкретизовано об’єкти контролю лексичної
компетентності та наведено приклади дотичних видів вправ. Зазначено вагомість лінгвістичної бази для розвитку міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності майбутніх викладачів німецької мови. Лексичний аспект уможливлює формування мовної картини світу, відтворення ціннісних орієнтирів народів, чия мова є предметом вивчення. Виокремлено модель формувального контролю, яка складається з п’яти опцій, з-поміж яких критерії й параметри оцінювання, бланки для самоконтролю й самооцінювання. Наведено приклади комунікативних продуктивних вправ із використанням методу проблемного навчання та залученням культурного асимілятора для здійснення формувального контролю лексичної компетентності. Описано перебіг виконання вправ, а також зосередено увагу на їхньому змісті, міжкультурний аспект якого визначає національно-культурні характеристики німецької мови.

Посилання

Бориско, Н. Ф. (2001). Сам себе методист или советы изучающему иностранный

язык. Фирма “ИНКОС”.

Жовківський, А. М., & Кушнерик, В. І. (2007). Методичні засади навчання німецької

мови у середній школі. Книги ХХШ.

Ніколаєва, С. Ю. (2008). Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми

і таблиці). Ленвіт.

Олендр, Т. М. (2015). Деякі проблеми використання інноваційних технологій контролю

й оцінювання знань студентів на заняттях з іноземної мови за професійним

спрямуванням. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 4, 355–

Освітня програма 014 “Середня освіта”, спеціалізація – “Німецька мова і друга

західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних

мов і культур у закладах вищої освіти”. https://knlu.edu.ua/osvita/osvitno-profesiiniprohramy.html

Редько, В. Г. (Ред.). (2020). Дидактичні та методичні засади компетентнісно

орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі. Конві Прінт.

Редько, В. Г., Плахотник, В. М., Полонська, Т. К., Пасічник, О. С., Басай, Н. П.,

Коротков, О. М., Алєксєєнко, І. В., & Радченко, Ю. П. (2013). Лінгводидактичні

засади навчання іноземної мови учнів старших класів загальноосвітніх навчальних

закладів. Педагогічна думка.

Свиридюк, В. П. (2022). Предметний аспект змісту формування міжкультурної

комунікативної компетентності майбутніх викладачів німецької мови. Іноземні

мови, 3–4, 11–18.

Тарнопольський, О. Б., & Кабанова, М. Р. (2020). Методика викладання іноземних

мов у вищій школі. Нова Книга.

Шмир, М. Ф. (2020). Дидактичні основи реалізації діяльнісного підходу в процесі

підготовки вчителя іноземної мови [Докторська дисертація, Тернопільський

національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль,

Україна].

Ballweg, S., & Stork, A. (2008). DaF-Lehrende und das Europäische Sprachenportfolio.

Info DaF, 35(4), 390–400.

Curriculum: für den sprachpraktischen Deutschunterricht an pädagogischen Fakultäten

der Universitäten und pädagogischen Hochschulen. (2004). Ленвіт.

Reinke, K., & Hirschfeld, U. (2016). Phonetik im Fach Deutsch als Fremd- und

Zweitsprache. Erich Schmidt Verlag.

Steinig, W., & Huneke, H.-W. (2015). Sprachdidaktik Deutsch: Eine Einführung

(Grundlagen der Germanistik (GrG), Band 38) (5. Auflage). Erich Schmidt Verlag.

Berlin.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-21

Номер

Розділ

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ Й КУЛЬТУРИ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ, КОНТРОЛЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ