ЦІЛІ Й ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ

Автор(и)

  • O. В. Ярошенко Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.31.2019.193874

Ключові слова:

самостійна робота, цілі навчання, принципи навчання, диференційований підхід

Анотація

У статті розглянуто вивченість питання організації самостійної роботи студентів на засадах диференційованого підходу, визначено практичні цілі самостійної роботи з оволодіння студентами англомовною міжкультурною комунікативною компетентністю дотично до років навчання, обґрунтовано виокремлення дидактичних (принцип активності, принцип систематичності й послідовності, принцип урахування індивідуальних особливостей студентів, принцип доступності й посильності) та методичних (принцип взаємопов’язаного навчання мови і культури, принцип домінувальної ролі вправ, принцип автентичності навчальних матеріалів, принцип розвитку автономності студентів) принципів організації самостійної роботи майбутніх філологів.

Посилання

Агошкова, О. В. (2008). Дифференцированный подход в контексте личностно-ориентированного образования. Вестник Адыгейского государственного университета : сетевое электронное научное издание.Серия: Педагогика и психология. № 3. Взято зhttp://vestnik.adygnet.ru/files/2008.3/ 684/agoshkova2008_3.pdf.

Бігич, О. Б., Бориско, Н. Ф., Борецька, Г. Е., Гапонова, С. В., Майєр, Н. В., Ніколаєва, С. Ю. (Ред.) та ін. (2013). Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика.

Київ: Ленвіт.

Гальскова, Н. Д. (2003). Современная методика обучения иностранным языкам. 2-е изд.,

перераб. и доп. М.: АРКТИ.

Гальскова, Н. Д., Гез, Н. И. (2004).Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика. Москва: Издательский центр “Академия”.

Гладуш, В. А., Лисенко, Г. І. (2014). Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія.

Дніпропетровськ. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. (2003). Київ: Ленвіт.

Загвязинский, В. И. (1968). О дифференцированном подходе. Народное образование, 10, 16-23.

Задорожна, І. П. (2011).Організація самостійної роботи майбутніх учителів англійської мови з практичної мовної підготовки : монографія. Тернопіль : Вид-во ТНПУ.

Закон України Про вищу освіту: прийнятий 1 липня 2014 року № 1556-VII. Retrieved from

https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1556-18/print.

Зимняя, И. А. (1989).Психология обучения неродному языку. Москва: Русский язык.

Иванова, М. А. (2005). Формирование учебных умений студентов во внеаудиторной

самостоятельной работе (Диссертация канд. педагогических наук). Липецк.

Козаков, В. А. (1990). Самостоятельная работа студентов и ее информационно-методическое обеспечение. Киев: Высшая школа.

Колесникова, И. Л., Долгина, О. А. (2001). Англо-русский терминологический справочник

по методике преподавания иностранных языков. Санкт-Петербург: Изд-во “Русско-Балтийский информационный центр “БЛИЦ””, “CambridgeUniversityPress”.

Конышева, А. В. (2004).Организация самостоятельной работы учащихся по иностранному языку. Минск: ТетраСистемс.

Коряковцева, Н. Ф. (2002). Современная методика организации самостоятельной работы

изучающих иностранный язык. М.: АРКТИ.

Кудіна, В. В., Соловей, М. І., Спіцин Є. С. (2007). Педагогіка вищої школи.2-ге вид., допов.

і переробл. К.: Ленвіт.

Малихін, О. В., Павленко, І. Г., Лаврентьєва, О. О., Матукова, Г. І. (2011). Методика викладання у вищій школі: навчальний посібник. Сімферополь :Дайфі.

Програма з англійської мови для університетів / інститутів (п’ятирічний курс навчання):

Проект (2001). Вінниця: Вид-во “Нова книга”.

Сафонова, В. В. (1996). Изучение языков международного общения в контексте диалога

культур и цивилизаций. Воронеж: ИСТОКИ.

Суркова, Е. А. (2004). Дифференцированный подход в обучении английскому языку студентов специализированных групп педагогического вуза на начальном этапе : английский язык как дополнительная специальность на факультетах физики и химии. (Автореферат диссертации канд. педагогических наук). Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург.

Щосева, Е. П. (1991). Дифференцированный подход к обучению монологической речи на первом этапе неязыкового вуза : (английский язык). (Автореферат диссертации канд. педагогических наук). Моск. гос. лингвист. ун-т. Москва.

Щукин, А. Н. (2007). Лингводидактический энциклопедический словарь: более 2000 слов.

Москва: Астрель: АСТ: Хранитель.

Фіцула, М. М. (2006). Педагогіка вищої школи. Київ: “Академвидав”.

Халеева, И. И. (1989). Основы теории обучения пониманию иноязычной речи: (Подгот.

переводчиков). Москва: Высш. шк.

Ярошенко, О. В. (2019a). Зміст формування когнітивного компонента іншомовної міжкультурної комунікативної компетентності. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 70.

Ярошенко, О. В. (2019b). Структурна модель іншомовної міжкультурної комунікативної

компетентності. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні

науки: реалії та перспективи, 69, 301-305.

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment.

Companion Volume with New Descriptors. Council of Europe, February 2018. 235 p. Retrieved

from https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989.

Cotterall, S. M. (2000). Promoting learner autonomy through the curriculum: principles for designing language courses, ELT Journal, 54(2), 109–117. https://doi.org/10.1093/elt/54.2.109

Cotterall, S. M. (2008). Autonomy and Good Language Learners (Chapter 8). Lessons from Good Language Learners.

Harmer, J. (2012). Essential Teacher Knowledge: Core Concepts in English Language Teaching.

Pearson Education Limited.

Harmer, J. (2007). The Practice of English Language Teaching. Pearson Education Limited .

Holec, H. (1981). Autonomy and foreign language learning. Oxford: Pergamon.

Tomlinson, C. (1999). The differentiated classroom: Responding to the needs of all learners.

Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development..

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-10

Номер

Розділ

Диференційоване навчання