№ 31 (2019)

DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9283.31.2019

Зміст

Інформація

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ У ВІСНИКУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Серія Педагогіка та психологія PDF
  193-197
ПЕРЕЛІК ЗАХИЩЕНИХ ДИСЕРТАЦІЙ У 2019 РОЦІ
  182-192

Інтерв’ю-портрет

ІНТЕРВ’Ю-ПОРТРЕТ з М. Б. Євтухом PDF
  11-19

Методика навчання перекладу

ЕТАПИ НАВЧАННЯ ПОВНОГО ПИСЬМОВОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ PDF
В. В. Стрілець 78-86
ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ-ГЕРМАНІСТІВ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПИСЬМОВОМУ ПЕРЕКЛАДІ PDF
Л. Г. Кожедуб 87-94
НАВЧАННЯ СИНХРОННОГО ПЕРЕКЛАДУ СТУДЕНТІВ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
М. Л. Писанко 95-104

Огляди

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ НЕФОРМАЛЬНОЇ ТА ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ: АНОТОВАНА БІБЛІОГРАФІЯ
Є. О. Плотніков 162-171
LE TRAVAIL DE PROJET DANS LES LIVRES DE L’ELEVE DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE PDF
O. Cherstyuk, O. Kaganovskaya 172-177

Рецензії

РЕЦЕНЗІЯ на навчально-методичний посібник для студентів магістратури й аспірантури “Методи та організація сучасних досліджень з методики навчання іноземних мов і культур” (автор Ніколаєва С. Ю. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2019. – 137 с.) PDF
Т. І. Левченко, О. Б. Бігич 178-179
Рецензія на навчальний посібник для самостійної роботи студентів бакалаврату (спеціальність 014 Середня освіта, спеціалізація 014.02 Мова і література (Іспанська мова і література)) з вибіркової дисципліни “Методика формування іспаномовної лінгвосоціокул PDF
В. С. Данилич, І. П. Задорожна 180-181

Фахова підготовка майбутніх лікарів

ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ФАРМАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН PDF
Т. Д. Рева 71-77

Фізична освіта у Франції

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТИВНІ ПРАКТИКИ У ШКОЛАХ ФРАНЦІЇ PDF
Анатолій Петрович Максименко 20-26

Навчання говоріння майбутніх учителів англійської мови

НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ PDF
O. В. Бирюк, Т. О. Стеченко 27-34
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ МОВЛЕННЄВОЇ АДАПТАЦІЇ PDF
Ю. В. Коробова 35-42

Методична компетентність учителя іноземної мови

МОДЕРАЦІЯ Й РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ ЯК ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ PDF
O. Б. Бігич 43-52

Навчання іноземних мов у нелінгвістичних закладах вищої освіти

НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЄКТІВ PDF
І. О. Сімкова 53-60
ПЕРЕДУМОВИ ВІДБОРУ АНГЛОМОВНИХ ФАХОВИХ ТЕКСТІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА ТА ЦИВІЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ PDF
С. В. Рубцова 61-70

Міжкультурна парадигма іншомовної освіти

DIDACTISER UN DOCUMENT MEDIATIQUE AFIN DE DEVELOPPER UNE COMPETENCE DE COMMUNICATION INTERCULTURELLE EN CLASSE DE FLE PDF
D. A. Rusnak 103-110

Навчання корейських студентів

ТРУДНОЩІ НАВЧАННЯ КОРЕЙСЬКИХ СТУДЕНТІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ PDF
O. І. Гранський 121-128
ТРУДНОЩІ НАВЧАННЯ КОРЕЙСЬКИХ СТУДЕНТІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ PDF
O. І. Гранський 121-128
ON THE STATE OF RESEARCH OF HIGHER EDUCATION IN SOUTH KOREA IN THE RECEPTIONS OF THE FOREIGN AND UKRAINIAN SCHOLARS PDF
O. Nazarenko 111-120

Диференційоване навчання

ЦІЛІ Й ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ PDF
O. В. Ярошенко 128-138
AN ISSUE OF DIFFERENTIATED INSTRUCTION UNDER THE INDIVIDUALISATION OF EDUCATION TENDENCY. REFLECTIONS OF THE AMERICAN, UKRAINIAN AND CHINESE SCHOLARS PDF
O. Shparyk 139-147

Формування соціальної активності

СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДІ В ІНСТИТУТАХ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЕТАП PDF
O. Ю. Ступак 148-154

Дошкільне виховання

ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНО–ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ PDF
А. А. Клименко 155-161