Моделювання ланок процесуального блоку навчання освітніх дисциплін

Автор(и)

  • P. Мартинова Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7201-4247

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.34.2021.236976

Ключові слова:

модель процесу навчання, процесуальний блок процесу навчання, методи навчання, засоби навчання, освітні дисципліни, образовательные дисциплины

Анотація

Анотація. Метою цієї роботи є моделювання ланок процесуального блоку процесу навчання освітніх
дисциплін, зокрема курсу “Історії методики навчання іноземних мов” студентів гуманітарних факультетів
на основі раніше встановлених автором методологічних закономірностей педагогічного моделювання.
Для досягнення названої мети використовувалися: метод вивчення і аналізу психологічної, дидактичної,
лінгвістичної і методичної літератури за темою, метод моделювання процесу навчання будь-якої освітньої дисципліни та метод проведення формуючого і масового експериментів з подальшою математичною
обробкою результатів. Результати проведеного дослідження показали, що: методами набуття знань
на рецептивному етапі є: пояснення теоретичного матеріалу викладачем, його конспектування студентами,
його читання за підручником в позааудиторний час; методами розвитку рецептивних умінь є: порівняння
нового матеріалу з раніше вивченим; вибір правильної відповіді з декількох запропонованих, в яких
характеризується не тільки матеріал, що вивчається, а й вже відомий учням; методами розвитку
репродуктивних умінь на репродуктивному етапі є: відповіді на запитання за змістом прослуханої
й прочитаної інформації; її переказ з опорою на ці запитання; короткий письмовий і усний виклад; методами
розвитку продуктивних умінь на продуктивному етапі є: обговорення матеріалу, що вивчається, його
інтерпретація і презентація, порівняно з раніше вивченим; методами розвитку рефлексивно-творчих
умінь на рефлексивно-творчому етапі є: написання доповіді за темою, що вивчається, і його презентація;
розробка проектів впровадження набутих знань; проведення практичних занять на основі вивченого
змісту. Відповідно до розроблених методів, було встановлено засоби навчання. На рецептивному етапі –
це: вербальні у вигляді лекції; матеріальні у вигляді підручника та підстановчих таблиць; технічні у вигляді
аудіо- та відеоапаратури; інтерактивні у вигляді інтерактивної дошки; на репродуктивному етапі – це:
вербальні у вигляді запитань і викладу матеріалу, що вивчається, на основі цих запитань; матеріальні
у вигляді підручника; технічні у вигляді аудіо- та відеоапаратури; інтерактивні у вигляді інтерактивної
дошки; на продуктивному етапі – це: вербальні у вигляді дискусій; матеріальні у вигляді карток
із завданнями для дискусій; технічні у вигляді аудіо- та відеоапаратури; інтерактивні у вигляді системи
Інтернет для пошуку додаткової інформації; на рефлексивно-творчому етапі – це: вербальні у вигляді
усного та письмового викладу матеріалу, що вивчається; матеріальні у вигляді створених проектів
реалізації знань, брошури з підготовленими доповідями; технічні у вигляді слайдової презентації;
інтерактивні у вигляді комп'ютерної презентації творчо переробленої інформації. Висновки: в роботі
було доведено ефективність розробленої моделі процесу навчання. За результатами формуючого
експерименту більшість студентів продемонструвала 80-ти відсоткове засвоєння запрограмованого
матеріалу, за результатами масового навчання – 70-ти відсоткове засвоєння запрограмованого матеріалу.

Посилання

Боднар, С. В. (2015). Методика интегрированного обучения экономическим дисциплинам

средствами английского языка. Наукові записки Тернопільського національного

педагоггічного університету імені В. Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2, 152-157.

Крамаренко, В. И. (1999). Методика преподавания экономических дисциплин. Симферополь:

Таврида.

Красовська, О. О. (2017). Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх

учителів початкової освіти у галузі мистецької освіти засобами інноваційних технологій

(Автореферат кандидатської дисертації). Житомирський державний університет імені

Івана Франка, Житомир, Україна.

Кропанева, Е. М. (2010). Теория и методика обучения праву. Екатеринбург: РГППУ.

Лазоренко, Л. В. (2016). Навчання англомовного монологічного мовлення майбутніх

математиків з використанням веб-квесту (Автореферат кандидатської дисертації).

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.

Мартынова, Р. Ю. (2019). Виды дидактических моделей процесса обучения. Наука і освіта,

, 15-22.

Мартынова, Р. Ю. (2020). Моделирование звеньев организационного и содержательного

блоков процесса обучения образовательным дисциплинам. Наука і освіта, 3, 155-163.

Могилев, А. В. (1999). Развитие методической системы подготовки по информатике

в педагогическом вузе в условиях информатизации образования (Автореферат кандидатской

диссертации). Воронежский государственный педагогический университет, Воронеж,

Российская Федерация.

Петрова, Е. В. (2015). К вопросу о методике преподавания юридических дисциплин.

Вестник науки и образования, 3 (5), 154-158.

Шарпан, Ю. П. (2013). Компоненты профессиональной компетентности учителей биологии.

Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии, 9 (32), 44-54.

Brumfit, C. J. (1991). The communicative Approach to language Teaching. Oxford: Oxford

University Press.

McDonough, J. (1993). Materials and methods in ELT: A teacher's guide. Oxford: Blackwell.

Harmer, J. (2001). The practice of English language teaching (3d ed.). Harlow, Essex: Longman.

Scrivener, J. (1998). Learning Teaching. A Guidebook for English Language Trainees. Oxford :

Macmillan Publisher Limited.

Ur, P. (2002). A Course in Language Teaching : Practice and Theory. Cambridge: CUP.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-08

Номер

Розділ

Моделювання освітнього процесу з іноземних мов