Проблеми використання елементів дистанційного навчання в умовах воєнного стану

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.37.2022.272900

Ключові слова:

змішане навчання, дистанційне навчання, воєнний стан, здобувач вищої освіти, змішаний (синхронно-асинхронний) режим

Анотація

Увиразнено сутність понять “змішане навчання” та “дистанційне навчання” й акцентовано на важливості їх осмислення в сучасних умовах, зокрема в умовах воєнного стану. Стверджено, що всі складові змішаного навчання (традиційне навчання; дистанційне навчання; самостійне навчання) перебувають у відношеннях матричної залежності, а це означає, що будь-який окремий складник пов’язаний з рештою складників. До прикладу, якщо при значній частці використання дистанційного навчання втрачається середовище реального особистісного спілкування, оскільки воно здійснюється або в електронному інформаційно-освітньому середовищі засобами обміну повідомлень, або через систему веб-конференцій, вебінарів, відеозв’язку, то змішане навчання виправляє цей недолік, оскільки передбачає безпосередній контакт зі студентом і групою студентів. Обґрунтовано, що, якщо змішане навчання як нова технологія не може з’явитися саме по собі і не може існувати в чистому вигляді, а має бути гнучкою системою дистанційного навчання, то на часі вивчення стану та проблем використання елементів останнього в умовах воєнного стану. Досліджено особливості й технологічні переваги дистанційного навчання, відображено його слабкі сторони, які можна нівелювати за рахунок активного використання моделей змішаного навчання. Виснувано, що дистанційне навчання має багато проблем, що стосуються відносин у площині “викладач-студент”, та його якість погіршилась після початку повномасштабного вторгнення росії, яке унеможливило не тільки аудиторне навчання, а й обмежило можливості проведення дистанційних занять у синхронному режимі. Проведене опитування студентів показало, що найкращі способи розв’язання проблем дистанційного навчання в сучасних умовах є одержання навчальної інформації в змішаному (синхронно-асинхронному) режимі, обов’язкове проведення фільмування занять і надання спільного доступу до них або до конспектів, проведення контролю знань в асинхронному режимі, зменшення обсягу самостійної роботи студентів і налагодження комунікації між викладачем та студентами задля швидкого інформування про відміну, перенесення чи відпрацювання заняття.

Посилання

Барна, О. В. (2016). Технологія змішаного навчання в курсі методики навчання інформатики. Збірник наукових праць у рамках міжнародного проекту IRNet. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 2, 84–90. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2016.2.8492

Блощинський, І. Г. (2015). Сутність та зміст поняття “дистанційне навчання” в зарубіжній та вітчизняній науковій літературі. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 3. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2015_3_4

Каук, В. І., Гребенюк, В. О., Пуголовок, К. М., & Водяницький, Д. В. (2020). Виклики, які надають нові можливості. В В. М. Кухаренко, В. В. Бондаренко (Ред.), Екстрене дистанційне навчання в Україні [монографія] (c. 223–231). КП “Міська друкарня”.

Кіяновська, Н. М., Рашевська, Н. В., & Семеріков, С. О. (2014). Теоретико-методичні засади використання інформаційно комунікаційних технологій у навчанні вищої математики студентів інженерних спеціальностей у Сполучених Штатах Америки. Теорія та методика електронного навчання, 5(1(5): спецвипуск "Монографія в журналі". https://lib.iitta.gov.ua/706819/1/krs_mono.pdf

Кухаренко, В. М. (Ред.). (2016). Теорія та практика змішаного навчання [монографія]. Міськдрук, НТУ “ХПІ”.

Кухаренко, В. М., & Бондаренко, В. В. (2020). Екстрене дистанційне навчання в Україні [монографія]. КП “Міська друкарня”.

Лісецький, К. А. Особливості запровадження системи змішаного навчання у ВНЗ. https://cutt.ly/7v7KAhp Міністерство освіти і науки України. Рекомендації щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти. https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2020/zmyshene%20navchanny/zmishanenavchannia-bookletspreads-2.pdf

Ткачук, Г. В. (2019). Теоретичні і методичнізасади практично-технічної підготовки майбутніх учителів інформатики в умовах змішаного навчання (Докторська дисертація. Національний педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, Київ). http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25570

Шаран, Р. В. (2012). Розвиток дистанційної освіти у США. Педагогічна освіта: теорія і практика, 11, 118–122.

Шевченко, І. Проблеми і суперечності у впровадженні дистанційного навчання в освітньому процесі закладів вищої освіти. https://bit.ly/3CsaeSK

Штихно, Л. В. (2016). Дистанційне навчання як перспективний напрям розвитку сучасної

освіти. Молодий вчений, 6 (33), 489–492.

Christensen, C. M., Horn, M. B., & Staker H. (2013, May). Is K–12 Blended Learning Disruptive? An introduction to the theory of hybrids. https://www.christenseninstitute.org/wp-content/uploads/2014/06/Is-K-12-blended-learning-disruptive.pdf

Christensen Institute. (2012, August 21). Emerging K-12 Blended Learning Models. Heather Staker Explains Blended Learning Models [Video]. YouTube. https://www.christenseninstitute.org/multimedia/heather-staker-explains-blended-learning-models/

Bonk, C. J., & Graham, С. R. (2006). The Handbook of Blended Learning: Global erspectives, Local Designs. Jossey-Bass/Pfeiffer.

HarperCollins. (1991). Collins English Dictionary (3rd ed.).

Harasim, L., Starr, L., Hiltz, R., Lucio, T., & Murray, T. (1995). Learning Networks: A Field Guide to Teaching and Learning Online. Cambridge MA: MIT Press.

Johnson, L., Adams Becker, S., Estrada, V., & Cummins, M. (2015). Measuring Learning: An NMC Horizon Project Strategic Brief. The New Media Consortium. (Volume 2.2, June 2015). https://www.learntechlib.org/p/182093/

Makewa, L. N., Kuboja, J. M, Yango, M., & Ngussa, B. M. (2014). ICT-Integration in Higher Education and Student Behavioral Change: Observations at University of Arusha, Tanzania. American Journal of Educational Research, 2 (11A), 30–38. https://doi.org/10.12691/

education-2-11A-5

Moore, M., Anderson, G., William, G. (2003). Hand book of distance Education. ErlbaumAssociates.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-07

Номер

Розділ

Емпіричні дослідження