Особливості гумористичних діалогів японського комедійного жанру “мандзай”

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.38.2023.284571

Ключові слова:

освітньо-розважальні відео, діалог, японський комедійний жанр “мандзай”, комунікативна поведінка, міжкультурна іншомовна комунікативна компетентність, міжкультурна комунікація

Анотація

У статті розглянуто діалогу згідно з принципом міжкультурної взаємодії, який спряє формуванню міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності, що, як вважається останнім часом, неможлива без використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій і дотичних засобів навчання. Матеріалом дослідження виступають гумористичні діалоги японського комедійного жанру “мандзай”, які було відновлено з двох освітньо-розважальних
відео (останнє кваліфікується як засіб технології ед’ютейнменту). Подано аналіз вищевказаних діалогів з точки зору їхніх комунікативних, психологічних і мовних особливостей з опертям на класифікацію психолінгвістичних особливостей діалогічного мовлення, розроблену українськими науковцями, як вагомого в формуванні міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності. Також висвітлено, яка з вищевказаних особливостей створює комічний ефект, адже діалоги мають гумористичне забарвлення, та являє собою підґрунтя розгортання діалогу цього жанру.

Посилання

Бігич, О. Б., Бондар, Л. В., Волошинова, М. М., Максименко, Л. О., Огуй, О. М.,

Окопна, Я. В., & Сімкова, І. О. (2013). Теорія і практика формування професійно

орієнтованої іншомовної компетентності в говорінні у студентів нелінгвістичних

спеціальностей [колективна монографія]. Видавничий центр КНЛУ.

Бігич, О. Б., Бориско, Н. Ф., Борецька, Г. Е., Гапонова, С. В., Майєр, Н. В., Ніколаєва, С. Ю.,

Олійник, Т. О., Писанко, М. Л., Сажко, Л. А., Скляренко, Н. К., Смоліна, С. В.,

Устименко, О. М., Хоменко, Е. Г., Черниш, В. В., Шерстюк, О. М., & Шукліна,

С. І. (2013). Методика навчання іноземних мов і культур: теорія та практика.

Видавничий центр КНЛУ.

Бігич, О. Б., Бориско, Н. Ф., Борецька, Г. Е., Голованчук, Л. П., Ніколаєва, С. Ю.,

Сажко, Л. А., Смоліна, С. В., & Черниш, В. В. (2011). Методика формування

міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: курс лекцій. Ленвіт.

Воронкова, Н. (2012). Формування міжкультурної компетенції особистості в процесі

навчання іноземної мови.Наукові записки. Серія: філологічні науки, 104(2), 443–447.

https://core.ac.uk/download/pdf/53035681.pdf

Гайдукова, Л. В. (2008). Формування професійно орієнтованої компетенції в

діалогічному мовленні у майбутніх учителів англійської мови [Кандидатська

дисертація, Київський національний лінгвістичний університет, Київ, Україна].

Грикун, Ю. О. (2022). Освітньо-розважальне відео (комічні сценки в жанрі “мандзай”)

як сучасний засіб навчання японської мови. Вісник Київського національного

лінгвістичного університету. Серія Педагогіка та Психологія, 37, 53–63.

https://doi.org/10.32589/2412-9283.37.2022.272897

Дідух, О. О. (2016). Методика навчання ведення дебатів майбутніх викладачів

англійської мови [Кандидатська дисертація, Київський національний лінгвістичний

університет, Київ, Україна].

Зайцева, І. В. (2017). Формування у майбутніх філологів компетентності в

англійському діалогічному мовленні на засадах проблемних ситуацій [Кандидатська

дисертація, Київський національний лінгвістичний університет, Київ, Україна].

Коробейнікова, Т. І. (2013). Формування англомовної компетентності в діалогічному

мовленні майбутніх учителів з використанням інформаційно-комунікаційних

технологій [Кандидатська дисертація, Київський національний лінгвістичний

університет, Київ, Україна].

Павелків, К. М. (2020). Теоретичні і методичні засади іншомовної підготовки

майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах освітнього середовища

університету [Кандидатська дисертація, Рівненський державний гуманітарний

університет, Рівне, Україна].

Полонська, Т. К. (2021a). Принципи формування міжкультурної іншомовної

комунікативної компетентності учнів гімназії на уроках іноземної мови. В The IV

International Science Conference “Actual problems of practice and science”, March

– 6, 2021 (c. 48–50), Ankara, Turkey.

Полонська, Т. К. (2021b). Проблема кореляції міжкультурної комунікативної

компетентності та іншомовної комунікативної компетентності в навчанні

іноземних мов учнів закладів загальної середньої освіти. В Актуальні питання

розвитку сучасної науки та освіти (частина IIІ). Матеріали ІІІ Міжнародної

науково-практичної конференції м. Львів, 16-17 січня 2021 року (с. 62–63).

Львівський науковий форум.

Щербина, М. Б. (2021). Методика диференційованого формування англомовної

компетентності в діалогічному мовленні майбутніх учителів [Кандидатська

дисертація, Київський національний лінгвістичний університет, Київ, Україна].

Ярошенко, О. В. (2015). Формування англомовної професійно орієнтованої

компетентностів діалогічному мовленні майбутніх викладачів на основі кейсметоду. [Кандидатська дисертація, Київський національний лінгвістичний

університет, Київ, Україна].

Ярошенко, О. В. (2019). Структурна модель іншомовної міжкультурної

комунікативної компетентності. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова.

Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 69, 301–305.

https://doi.org/10.31392/2311-5491/2019-69.69

Byram, M. S. (1997). Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence.

Multilingual Matters Ltd.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-21

Номер

Розділ

НАВЧАННЯ ЯПОНСЬКОЇ МОВИ Й КУЛЬТУРИ: ТЕХНОЛОГІЯ ЕД’ЮТЕЙНМЕНТ