ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО АНГЛОМОВНОГО ПИСЬМА СТУДЕНТІВ-ТУРИЗМОЗНАВЦІВ

Автор(и)

  • I. Ivanova Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.24.2015.69596

Ключові слова:

компетентність у письмі, мовленнєва діяльність, психолінгвістичні передумови, мотивація, уміння та навички

Анотація

Проаналізовано психолінгвістичні передумови навчання професійно орієнтованого англомовного письма студентів-туризмознавців. Встановлено, що письмо, як продуктивний вид мовленнєвої діяльності, характеризується такими етапами породження письмового тексту: етап мотивації та формування мовленнєвої інтенції; етап орієнтування; етап планування; етап реалізації плану; етап контролю. Доведено, що проблема формування компетентності у писемному мовленні фахівців у сфері туризму стосується насамперед методики навчання майбутніх туризмознавців такого поширеного туристичного продукту, як текст екскурсій різних видів, адже екскурсійне обслуговування є дуже важливою частиною комплексу туристських послуг.

Посилання

Vyhotskyj L. S. Pedahohycheskaia psykholohyia / L. S. Vyhotskyj; [pod red. V.V. Davydova]. – M.: Pedahohyka-press, 1999. – 536 s.

Hez N. Y., Metodyka obuchenyia ynostrannym iazykam v srednej shkole / N. Y. Hez, M. V. Liakhovytskyj. – M.: Vysshaia shkola, 1982. – 373 s.

Hlazunova T. V. Obuchenye pys'mennomu obschenyiu na anhlyjskom iazyke s prymenenyem “dyaloha-zhurnala” (2-j kurs iazykovoho pedahohycheskoho vuza) : dys. … kand. ped. nauk : 13.00.02 / Hlazunova Tamara Vladymyrovna. – K., 1997. – 214 s.

Hlukhov V. P. Osnovy psykholynhvystyky: ucheb. posobye dlia studentov pedvuzov / V. P. Hlukhov. – M.: ACT : Astrel', 2005. – 351 s.

Zhynkyn N. Y. Mekhanyzmy rechy / Zhynkyn N. Y.. – M.: 1958. – 378 s.

Zahal'noievropejs'ki Rekomendatsii z movnoi osvity: vyvchennia, vykladannia, otsiniuvannia / Nauk. red. ukrains'koho vydannia S.Yu. Nikolaieva. – K.: Lenvit, 2003. – 273 s.

Lytvyniuk O. M. Linhvistychni ta psykholohichni osoblyvosti anhlijs'koho pysemnoho movlennia Dostyzhenyia nauky za poslednye hody. Novye narabotky Pod-sektsyia 5. Yazykovedenye y ynostrannye

iazyky. / O. M. Lytvyniuk s. 81–83. Rezhym dostupu: konferentsyia.com.ua/files/image/konf%2012/

doklad_12_5_19.pdf

Metodyka navchannia inozemnykh mov i kul'tur : teoriia i praktyka : pidruchnyk dlia stud. klasychnykh, pedahohichnykh i linhvistychnykh universytetiv / O. B. Bihych, N. F. Borysko, H. E. Borets'ka ta in. [za zahal'n. red. S. Yu. Nikolaievoi]. – K. : Lenvit, 2013. – 590 s.

Metodyka navchannia inozemnykh mov u zahal'noosvitnikh zakladakh: [ pidruch. dlia studentiv vyschykh navch. zakl.] / H. S Chekal', O. A.Palij, S. I. Potapenko, I. F. Andrijko. – K. – 2010. – 322 s.

Prohrama z anhlijs'koi movy dlia profesijnoho spilkuvannia / Kolektyv avtoriv. – K.: Lenvit, 2005. – 119 s.

Skurativs'ka H.S. Navchannia pysemnoho anhlijs'koho profesijnoho movlennia studentiv finansovoekonomichnykh spetsial'nostej: Avtoref. dys. ...kandydata ped. nauk/ KNLU. – K., 2002. – 20 s.

Tarnopol's'kyj O. B. Metodyka navchannia studentiv vyschykh navchal'nykh zakladiv pys'ma anhlijs'koiu movoiu / O. B. Tarnopol's'kyj, S. P. Kozhushko. – Vinnytsia : Nova knyha, 2008. – 288 s.

Gardner R.C. Social psychology and second language learning. The role of attitudes and motivation. – London: Edward Arnold (Publishers) Ltd, 1985 – 208 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Теоретичні засади формування іншомовної комунікативної компетентності