ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПРОФЕСІЙНИХ ЛІЦЕЇВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОМУ ЧИТАННІ

Автор(и)

  • Ya. Senchenko Запорізький національний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2412-9283.24.2015.69598

Ключові слова:

професійний ліцей технічного профілю, психологічні новоутворення, вікова криза, професійно орієнтоване читання, рання юність

Анотація

Стаття присвячена проблемам навчання учнів професійних ліцеїв
технічного профілю професійно орієнтованому англомовному читанню. Розглянуто психологічні особливості учнів професійних ліцеїв. Мета статті – визначення психологічних передумов формування англомовної компетентності у професійно орієнтованому читанні в юнацькому віці. Проаналізовано розвиток учнів професійних ліцеїв у період ранньої юності. Виокремлено основні психологічні новоутворення юнацького віку: особистісне самовизначення, професійне самовизначення, сенситивність, індивідуальний стиль інтелектуальної діяльності, стійка самосвідомість. Визначено вікові кризи учнів професійних ліцеїв технічного профілю: криза ідентичності, криза пубертатного періоду, криза підліткового періоду, екзистенційна криза, криза 15-ти років, криза 17-ти років. Розглянуто провідну діяльність ліцеїстів, яка впливає на процес формування англомовної читацької компетентності і зумовлює зміни у пізнавальній, мотиваційній й емоційно-вольовій сферах.

Посилання

Bondar S. I. Psykholohichni osoblyvosti chytannia inozemnoiu movoiu studentamy z riznym kohnityvnym stylem : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. psykhol. nauk : spets. 19.00.07 “Pedahohichna ta vikova psykholohiia” / S. I. Bondar. – K., 2003. – 25 s.

Varban Ye. O. Stratehii podolannia zhyttievykh kryz v iunats'komu vitsi : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. psykhol. nauk : spets. 19.00.07 “Pedahohichna ta vikova psykholohiia” / Ye. O. Varban. – K., 2009. – 20 s.

Verbyts'ka L. F. Psykholohichni zasoby zapobihannia dukhovno-osobystisnykh kryz u rannij iunosti : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. psykhol. nauk : spets. 19.00.07 “Pedahohichna ta vikova

psykholohiia” / L. F. Verbyts'ka. – Ivano-Frankivs'k, 2010. – 20 s.

Vydra O. H. Vikova ta pedahohichna psykholohiia : navch. posib. / O. H. Vydra. – K. : Tsentr uchbovoi literatury, 2011. – 112 s.

Vikova psykholohiia / Za red. H. S. Kostiuka. – K. : Radians'ka shkola, 1976. – 272 s.

Vikova psykholohiia : navch. posib. dlia vnz / O. P. Serhieienkova [ta in.]. – K. : Tsentr uchbovoi literatury, 2012. – 376 s.

Erykson E. Ydentychnost' : iunost' y kryzys : per. s anhl. / E. Erykson ; obsch. red. y predysl. A. V. Tolstykh. – 2-e yzd. – M. : Flynta : MPSY : Prohress, 2006. – 352 s.

Ichans'ka O. M. Stanovlennia osobystisnoi identychnosti v rann'omu iunats'komu vitsi : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. psykhol. nauk : spets. 19.00.07 “Pedahohichna ta vikova

psykholohiia” / O. M. Ichans'ka. – K., 2002. – 19 s.

Komarnyts'ka V. A. Psykholohichni komponenty hotovnosti starshoklasnykiv do vyvchennia inozemnoi movy u vyschomu navchal'nomu zakladi / V. A. Komarnyts'ka // Visnyk Zhytomyrs'koho

derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka : nauk. zhurn. – Zhytomyr : Vydavnytsvo ZhDU im. I. Franka, 2012. – № 65. – S. 136–140.

Kutishenko V. P. Vikova ta pedahohichna psykholohiia (kurs lektsij): navch. posib. / V. P. Kutishenko. – 2-he vyd. – K. : Tsentr uchbovoi literatury, 2010. – 128 s.

Lysenko L. M. Osoblyvosti rozvytku emotsijnoi pam'iati u starshoklasnykiv : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. psykhol. nauk : spets. 19.00.07 “Pedahohichna ta vikova psykholohiia” /

L. M. Lysenko. – Kh., 2007. – 20 s.

Malkyna-Pykh Y. H. Vozrastnye kryzysy : spravochnyk praktycheskoho psykholoha. – M. : Eksmo, 2005. – 896 s.

Melekhyna E. V. Motyvatsyonnyj potentsyal teksta v obuchenyy chtenyiu na ynostrannom iazyke / E. V. Melekhyna // Vestnyk Nyzhnevartovskoho hosudarstvennoho unyversyteta. – 2013. – №2. –

S. 82–86.

Mukhyna V. S. Vozrastnaia psykholohyia. Fenomenolohyia razvytyia : ucheb. dlia stud. vyssh. ucheb. zaved. / V. S. Mukhyna. – 10-e yzd., pererab. y dop. – M. : Yzdatel'skyj tsentr “Akademyia”, 2006. – 608 s.

Pavelkiv R. V. Vikova psykholohiia : pidruch. dlia vnz / R. V. Pavelkiv. – K. : Kondor, 2011. – 469 s.

Polischuk V. M. Vikova i pedahohichna psykholohiia : navch. posib. dlia vuziv / V. M. Polischuk. – [Vyd. 3-tie, vyprav.]. – Sumy : Universytets'ka knyha, 2010. – 352 s.

Ruda N. L. Osoblyvosti motyvatsijnoi sfery starshoklasnykiv z riznym rivnem navchal'nykh dosiahnen' : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. psykhol. nauk : spets. 19.00.07 “Pedahohichna ta vikova psykholohiia” / N. L. Ruda. – K., 2006. – 21 s.

Savchyn M. V. Vikova psykholohiia : navch. posib. / M. V. Savchyn, L. P. Vasylenko. – K. : Akademvydav, 2006. – 360 s.

Stoliarenko L. D. Pedahohycheskaia psykholohyia / L. D. Stoliarenko. – 2-e yzd., pererab, y dop. – Rostov n/D : Fenyks, 2003. – 544 s.

Ul'ianova U. A. Vospryiatye y ynterpretatsyia professyonal'no oryentyrovannoho teksta (na materyale anhlyjskoho iazyka) / U. A. Ul'ianova // Vestnyk tomskoho hosudarstvennoho pedahohycheskoho

unyversyteta. – 2013. – №10. – S. 54–57.

Shapoval T. Rozvytok indyvidual'nosti j motyvy uchinnia v starshomu shkil'nomu vitsi / T. Shapoval // Psykholoh. – 2005. – №1. – S. 3–7

Shapovalenko Y. V. Vozrastnaia psykholohyia (Psykholohyia razvytyia y vozrastnaia psykholohyia) / Y. V. Shapovalenko. – M. : Hardaryky, 2005. – 349 s.

Santrock J. W. Adolescence / John W. Santrock. – 5th edition. – New York : McGraw-Hill Education,

– 609 p.

Shaffer D. R. Developmental psychology: childhood and adolescence / David R. Shaffer, Katherine Kipp. – 9th edition. – Australia, Brazil, Japan, Korea, Mexico, Singapore, Spain, United Kingdom, United States : Wadsworth Cengage learning, 2014. – 719 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Теоретичні засади формування іншомовної комунікативної компетентності